Peta sjednica Skupštine opštine Srbac u utorak, 13. aprila

Predsjednik Skupštine opštine Srbac Miloš Budić zakazao je za utorak 13. aprila sa početkom u 10 časova petu po redu redovnu sjednicu Skupštine opštine na kojoj će odbornici razmatrati dnevni red od 29 tačaka.

DNEVNI RED:
 

1. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja:
a) o konstatovanju prestanka mandata Bojanu Balabanu i prijedlog zaključka,
b) o dodjeli mandata Siniši Panteliću, prijedlog zaključka i davanje svečane zakletve,

2. Izvod iz zapisnika sa četvrte sjednice Skupštine opštine Srbac,

3. Izvještaji o radu za 2020. godinu javnog preduzeća, javnih ustanova i drugih organizacija:
a) Javnog preduzeća „Radio Srbac“ Srbac
b) Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac
v) Javne ustanove Narodna biblioteka Srbac
g) Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac
d) Javne ustanove Centar za socijalni rad Srbac
đ) Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“ Srbac
e) Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac
ž) Javne ustanove Turistička organizacija opštine Srbac
z) Boračke organizacije opštine Srbac
i) Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Pepublike Crpske, Srbac
j) Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Srbac
k) Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata
l) Udruženja roditelja i djece sa posebnim potrebama „Izvor“ Srbac
lj) Udruženja građana C.E.Z.A.R. Srbac
m) Omladinskog savjeta Srbac
n) Opštinske organizacije slijepih i slabovidih Srbac
nj) Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ Srbac
o) Informacija o radu i finansijskom poslovanju Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbac za 2020. godinu.

4. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine za 2020. godinu i zaključaka Skupštine opštine,

5. Izvještaj o radu inspekcijskih organa i komunalne policije za 2020. godinu,

6. Informacija o stanju šuma i šumskog zemljišta u građanskoj svojini za 2020. godinu na području opštine Srbac,

7. Informacija o planovima šumsko-uzgojnih radova i iskorištavanje šuma u privatnoj svojini za 2021. godinu na području opštine Srbac,

8. Informacija o poslovanju Javne ustanove Centar srednjih škola „Petar Kočić“ Srbac za period januar – decembar 2020. godine,

9. Informacija o poslovanju Javnog preduzeća „DEP-OT“ Regionalna deponija Banjaluka za 2020. godinu,

10. Informacija o radu Policijske stanice Srbac za 2020. godinu,

11. Prijedlog Programa rada za 2021. godinu javnog preduzeća, javnih ustanova i drugih organizacija,
a) Javnog preduzeća „Radio Srbac“ Srbac
b) Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac
v) Javne ustanove Narodna biblioteka Srbac
g) Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac
d) Javne ustanove Centar za socijalni rad Srbac
đ) Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Srbac“ Srbac
e) Javne ustanove Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Srbac
ž) Javne ustanove Turistička organizacija opštine Srbac
z) Boračke organizacije opštine Srbac
i) Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Pepublike Crpske, Srbac
j) Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Srbac
k) Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata
l) Udruženja roditelja i djece sa posebnim potrebama „Izvor“ Srbac
lj) Udruženja građana C.E.Z.A.R. Srbac
m) Omladinskog savjeta Srbac
n) Opštinske organizacije slijepih i slabovidih Srbac
nj) Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ Srbac
o) Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbac za 2021. godinu.

12. Prijedlog Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Srbac za 2021. godinu,

13. Prijedlog Programa utroška novčanih sredstava posebnih namjena za razvoj nerazvijenih dijelova opštine Srbac prikupljenih od korisnika šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske u 2021. godini na području opštine Srbac,

14. Prijedlog Odluke o opštinskim administrativnim taksama,

15. Prijedlog Odluke o usvajanju Kalendara kulturnih i sportskih manifestacija na području opštine Srbac za 2021. godinu,

16. Prijedlog Odluke o davanju garancije za kreditno zaduženje JP „Radio Srbac“ Srbac,

17. Prijedlog Odluke o davanju u zakup kancelarije na drugom spratu zgrade „Vatrogasni dom“ Srbac Opštinskom odboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD-Milorad Dodik Srbac,

18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja opštine Srbac,

19. Prijedlog Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta na lokaciji „Sportska dvorana“ privrednom društvu „3D IZVOR“ d.o.o. Srbac,

20. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u KO Rasavac,

21. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine radi građenja, bez naknade,

22. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Odbora za žalbe,

23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za žalbe,

24. Prijedlozi rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti:
a) Slađane Škrbić, vd sekretara Skupštine opštine Srbac,
b) Duška Mitrića, vd načelnika Odjeljenja za opštu upravu,
v) Marka Miholjčića, vd načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti,
g) Daria Kresojevića, vd načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti,
d) Zlatka Zvizdalo, vd načelnika Odjeljenja za finansije i
đ) Nenada Bilanovića, vd načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove,

25. Prijedlog Rješenja o izboru i imenovanju:
a) sekretara Skupštine opštine Srbac,
b) načelnika Odjeljenja za opštu upravu,
v) načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti,
g) načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti,

d) načelnika Odjeljenja za finansije i
đ) načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove,

26. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora JU Centar za kulturu i sport Srbac,

27. Prijedlog Rješenjao razrješenju Slavice Dabić predsjednika Odobora za zdravlje,

28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za zdravlje,

29. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

Tagovi: