Opština Modriča favorizovala preduzeće čiji je akcionar

Modrički „Komunalac“ šampion je javnih nabavki u ovoj lokalnoj zajednici s obzirom na to da je za period od 2017. do 2020. godine iz opštinskog budžeta naplatio skoro milion konvertibilnih maraka putem otvorenih postupaka i direktnih sporazuma. Ovo ne bi bilo ništa čudno da upravo opština Modriča nije vlasnik 30 odsto akcija ovog preduzeća što je, zakonski gledano, sukob interesa.

Naime, član 52. Zakona o javnim nabavkama u BiH jasno je definisano da ugovorni organ ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavci sa privrednim subjektom ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20 odsto.

U navedenom periodu budžet opštine Modriča godišnje bio je tanji za nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka koje su odlazile ovom preduzeću i to uglavnom za pranje i čišćenje ulica, trotoara i parkinga u ovoj opštini. Dostupni ugovori opštine Modriča sa firmom „Komunalac“ (2017 – 2020) pokazuju i to da je čišćenje ulica, trotoara i parkinga u 2019. godini građane koštalo 189.606 KM budžetskog novca, dok je 2020. godine do juna mjeseca taj iznos, uz dezinfikovanje, naplaćen u vrijednosti od oko 385.948 KM.

NETRANSPARENTNE JAVNE NABAVKE

Kada je riječ o javnim nabavkama u opštini Modriča i njihovom uticaju na budžet, prva stvar koja upada u oči je nedovoljna transparentnost postupaka javnih nabavki. Prvenstveno se to odnosi na nedostatak bilo kakvih informacija o postupcima javnih nabavki, počevši od samog Plana nabavki za 2020. godinu i odluka o pokretanju postupaka, pa do informacija o zaključenim ugovorima.

Tako je analizom sajta opštinske administracije vidljivo da ne postoji objavljen Plan nabavki za 2020. godinu što je direktno u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama. Plan javnih nabavki za 2020. godinu se može naći u „Službenom glasniku“ opštine br. jedan za 2020. godinu, ali nije i javno objavljen na sajtu u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Takođe, ne postoje informacije o odlukama o pokretanju postupaka, niti su objavljeni glavni elementi ugovora provedenih nabavki kako to zakon nalaže.

U periodu od 1. 1. 2019. godine do 31. 12. 2020. godine Opština Modriča je imala 38 direktna sporazuma te provela 22 postupka putem konkuretskog zahtjeva. Istovremeno, sprovela je 31 otvoreni postupak, a to su postupci koji se definišu kao transparentni.

Novoimenovani načelnik opštine Modriča Jovica Radulović istakao je da će u narednom periodu formirati tim koji će analizirati sve ugovore, pa i one sa preduzećem „Komunalac“.

„Vrlo brzo će uslijediti revizija svih postojećih ugovora, analiza opravdanosti istih, te analiza cijena na tržištu kako  bismo došli do adekvatnog rješenja koje će biti opšte prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu, ali i za građane. Tražićemo mišljenje nadležnih insititucija, a na kraju krajeva to su ugovori koji su prošli neku vrstu tendera, odnosno javnih nabavki i moramo vidjeti i prekontrolisati kako su vođeni ti tenderi“, rekao je Radulović.

Nakon obavljenih analiza, ali i obavljenih razgovora sa predstavnicima privrednih društava, poručuje Radulović, imaće jasniju sliku. Prema njegovim riječima, uskoro će se na veb stranici opštine Modriča moći vidjeti Plan javnih nabavki, jer je to njihova zakonska obaveza. Radulović je ukazao na još jedan problem koji mu je ostavila bivša administracija, a tiče se sklopljenih ugovora o isporuci roba i usluga.

„Po dolasku na funkciju zatekao sam ugovore zaključene na periode od tri i četiri godine, što je takođe specifična situacija za Modriču da prethodna vlast zadužuje novu da se vodi njihovim izborima. I o ovome ćemo se konsultovati sa Pravobranilaštvom“, zaključuje Radulović.

NABAVKE ZA RADOVE POVEĆANE ZA 692%

Analiza budžeta opštine Modriča ukazuje na uravnoteženu politiku vođenja lokalnog budžeta, mada je evidentno da su u samom budžetu za prošlu, izbornu godinu, predviđena velika ulaganja.

Budžetski prihodi su u 2020. godini planirani da budu viši za deset odsto u odnosu na 2019. godinu (poreski prihodi bi trebali biti viši za deset odsto, neporeski prihodi za pet odsto, dok je predviđeno povećanje transfera od strane drugih jedinica vlasti, odnosno entiteta u iznosu od 32 odsto).

Budžetski rashodi su takođe planirani u 2020. godini na nivou od deset odsto višim nego u 2019. godini (devet odsto za rashode za lična primanja, čak 29,41% povećanje za subvencije i 18,91% povećanje za grantove).

Treba ukazati i na činjenicu da su izdaci za nefinansijsku imovinu, a uglavnom su to javne nabavke u oblasti radova, predviđeni na nivou od 692% višem nego u 2019. godini, odnosno u iznosu od 4.396.400 KM.

Ugovori opštine Modriča sa firmom „Komunalac“ (2017 – 2020)

MojaModriča.info